Regulamin Sklepu Benefactor Kompetencje Przyszłości

§ 1. Definicje RegulaminuWszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane z użytkowaniem systemu, portalu, produktów, usług Benefactor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Dmochowskiego 4/2, 00-427 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000163763, NIP: 5212847525, REGON: 012989935.

Login i Hasło – Ustalone przez klienta jako dane dostępu do panelu (jeśli taki obowiązuje dla danej usługi lub produktu)

Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Administratora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

Administrator – Benefactor sp. z o.o.

Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-maila w dni robocze od godziny 09:00 do godziny 13:00. Telefon: +48 502 075 508, email: [email protected] Opłata za połączenie z Działem Obsługi Klienta jest zgodna z posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Serwis – stronę www.benefactor.pl/sklep

§ 2. Przepisy ogólne

Regulamin określa warunki i zasady udostępniania i sprzedaży produktów przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Udostępnianie i sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.
Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.
Operator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu oraz przesyłane mailowo.

§ 3. Zawarcie umowy i dostawa

Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zakupu znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
Za niewykorzystane miejsce na szkoleniu nie są zwracane pieniądze, natomiast istnieje możliwość wykorzystania miejsca na podobne szkolenie w tej samej cenie, wciągu 6 miesięcy od momentu zakupu.
Jeśli płatność jest potrzebna po dokonaniu wyboru płatności, Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
Każda Rejestracja i Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy, jednak realizacja Zamówienia następuje dopiero po jego prawidłowym opłaceniu.
Wysyłka następuje automatycznie po rejestracji lub dokonaniu płatności i Klient godzi się na otrzymania maili systemowych od administratora.
W wyjątkowych okolicznościach, związanych np. z chwilowym brakiem dostępności towaru, dostawa może się opóźnić. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo.
Administrator ma prawo do anulowania Zamówienia bez podania przyczyny. W przypadku dokonania przez Klienta wpłaty, pieniądze zostaną zwrócone.

§ 4. Zmiany Regulaminu

Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego Regulaminu.

§ 5. Zmiany Terminów i Gwarancja

Administrator obowiązany jest informować Klienta o wszelkich powstałych zmianach terminów Szkoleń.
Jeśli klient zakupił bilet a termin szkolenia z powodów niezależnych od organizatora ulegnie zmianie, istnieje możliwość wykorzystania danego biletu na kolejny wybrany przez klienta termin tego samego rodzaju szkolenia. Zwrot biletów w przypadku zakupienia go w cenie promocyjnej nie jest możliwy. (Z wyjątkiem zwrotu w terminie ustawowym tj. 14 dni od dnia zakupu w przypadku konsumentów).

§ 6. Zwrot

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących. Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej dokonania zwrotu. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji lub faktury zwrotnej, na wskazane przez Klienta konto bankowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

§ 7. Procedura reklamacyjna

Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] lub w drodze listu poleconego przesłanego do siedziby Organizatora: Benefactor sp. z o.o., ul. Dmochowskiego 4/2, 00-427 Warszawa. Reklamacje można zgłaszać w godzinach funkcjonowania Działu Obsługi Klienta, tj. w dni robocze od godziny 9:00 do godziny 13:00. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 8. Pobieranie Danych

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy.
Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej umowy. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zakupionego towaru.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Przedmiotu Licencji i dokonania rozliczeń).

§ 9. Ceny

Wszystkie, aktualne ceny podane są w Ofercie w ramach Serwisu.
Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

Ostatnia aktualizacja Regulaminu miała miejsce 30 listopada 2021 r.